ALGEMENE VOORWAARDEN BOOTYLAB AMBASSADOR PROGRAM

Algemene Voorwaarden – BootyLab Ambassador Program


Onderstaand de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deelname aan het ambassador programma van BootyLab. Bij akkoord van deze Voorwaarden wordt verondersteld dat u op de hoogte bent van de rechten en plichten die genoemd worden in deze algemene voorwaarden. 

 

Definities 

 1. BootyLab handelsnaam van Studio Elements, gevestigd in Leeuwarden, Avondsterweg 1a, 8938AK. BTW nummer: NL858339882B01 KvK-nummer: 70487979
 2. Ambassador: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en door BootyLab als ambassador is geaccepteerd om producten en informatie te onder de aandacht te brengen via de ambassador site. 
 3. Ambassador site: De internetpagina of -pagina’s waarmee de ambassador deelneemt aan het partnerprogramma van BootyLab.

Aanmelding en acceptatie 

 1. Iedereen die over een site op internet beschikt kan zich aanmelden als ambassador. 
 2. Aanmelding als ambassador houdt in dat je deze Algemene Voorwaarden aanvaardt en gerespecteerd worden. 

 

Gebruik 

 1. De ambassador zal de door BootyLab  aangeboden content slechts gebruiken ten behoeve van het ambassador programma en hierin geen wijzigingen aanbrengen. 
 2. Ambassador zijn niet toegestaan het aangeleverde materiaal te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, of deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen:
  ∙ Spam versturen: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen plaatsen van berichten op forums, in nieuwsgroepen of op weblogs
  ∙ Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden
  ∙ Misleiding van derden 

 

Informatievoorziening en prijsvoering 

Let op! BootyLab werkt niet met Datafeeds. De ambassador is zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de productinformatie en eventuele prijzen die genoemd worden op de ambassador -site. 

 

Commissie 

 1. De ambassador maakt aanspraak op een commissie indien BootyLab een verkoop heeft geregistreerd via de ambassador site. De commissie is voor een als bedrijf aangesloten ambassador exclusief BTW. Indien dit het geval is, en voor zover volgens het Nederlands recht van toepassing, zal over de commissie BTW worden berekend. 
 2. De registratie van verkopen zoals die wordt weergegeven op de website van Bootylab is bindend voor de ambassador. 
 3. De ambassador geeft BootyLab toestemming voor het opstellen van de creditnota’s voor de uitbetaling van de commissie. Indien de ambassador zelf voor facturatie wenst te zorgen, dan zal dit in overleg moeten worden afgestemd. 
 4. De betaling van de commissie zal in de eerste week van de volgende maand plaatsvinden. De betaling wordt gedaan via het Paypal-account dat de ambassador heeft doorgegeven. 

 

Beëindiging 

 1. BootyLab is te allen tijde gerechtigd om de ambassador overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken. Onverminderd haar overige rechten is BootyLab onder meer gerechtigd om de ambassadorovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval: – De ambassador in strijd met de Algemene Voorwaarden handelt; – De site van de ambassador naar oordeel van BootyLab in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn; 
 2. De ambassador is gerechtigd om de ambassadorovereenkomst te allen tijde, en zonder opzegtermijn te beëindigen. Afmelden kan door een e-mail te verzenden naar: info@bootylab.nl of schriftelijk door een duidelijke brief naar: BootyLab, Avondsterweg 1a, 8938AK te Leeuwarden. 
 3. Bij opzegging worden eventuele openstaande commissiebedragen worden door BootyLab uitbetaald. Openstaande commissiebedragen worden binnen zeven (7) werkdagen na het einde van de maand waarin opgezegd is door middel van een creditfactuur opgegeven en uitbetaald. 

 

Geheimhouding 

Alle door u aan BootyLab verstrekte informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld. 

 

Aansprakelijkheid 

 1. BootyLab aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade of verlies die door de ambassador of derde partij wordt geleden ten gevolge van het gebruik van de aangeboden diensten; 
 2. BootyLab draagt er zorg voor dat het partnerprogramma 24 uur per dag bereikbaar is, afgezien van periodiek onderhoud, technische storingen en overmacht. BootyLab kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele omzetderving of andere kosten die hieruit voortvloeien; 
 3. De ambassador is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de accountgegevens. 
 4. BootyLab is niet aansprakelijk voor vertragingen en/of fouten in de uitbetaling wegens onjuiste of onvolledig verstrekte informatie. 

 

Overig 

 1. De ambassador zal geen toezeggingen doen en/of verplichtingen aangaan voor of namens BootyLab    
 2. De ambassador is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar ambassador overeenkomst over te dragen aan een derde 
 3. BootyLab is te allen tijde gerechtigd om de Algemene Voorwaarden te veranderen. De ambassador zal hiervan digitaal op de hoogte worden gebracht. Wanneer de gewijzigde Algemene Voorwaarden voor de ambassador niet acceptabel zijn, is de ambassador gerechtigd de ambassadorovereenkomst te beëindigen. Indien de ambassador niet tot beëindiging van de ambassador vereenkomst overgaat, wordt de ambassador geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard. 
 4. Indien enige bepaling van deze overeenkomst in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling. 
 5. De Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.